• YOGA TRUYỀN THỐNG

Giới thiệu tổng quan

  • Đa phần các lớp được thiết kế dành cho tất cả mọi người
  • Hơn 50 lớp yoga khác nhau

+ Ashtanga 

+ Gentle Yoga

+ Mysore

+ Vinyasa

+ Hatha